Zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny


Zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość (zakupy przez internet). Może tego dokonać w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14-dni dotyczy wyłącznie konsumentów będących osobami fizycznymi. Prawo do odstąpienia nie przysługuje osobom prawnym, firmom i innym podmiotom, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. 

Odstąpienie od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 

DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie 
ul. Miechowska 5
30-055 Kraków
lub na adres e-mail: sklep@ilaptopy.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej przed upływem 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia (paczkomaty InPost), usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, ma obowiązek zapłacić za świadczenia wykonane do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia, z uwzględnieniem ceny widniejącej w umowie sprzedaży.

ilaptopy.pl (DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.


W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

ilaptopy.pl (DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie) dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli ilaptopy.pl nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar firmie ilaptopy.pl (lub przekazać go osobie upoważnionej przez usługodawcę do odbioru) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłać towar przed upływem 14 dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: 
DM GROUP POLAND SP. Z O.O.
ul. Miechowska 5
30-055 Kraków

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem użytkowania, chyba że usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat: DM GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie 
ul. Bartosza Głowackiego 4 / lokal 5,
30-085 Kraków. 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na
wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.